skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health concern behind the exposure to persistent organic pollutants and the risk of metabolic diseases

Ruzzin Jérôme

BMC Public Health, 01 April 2012, Vol.12(1), p.298 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2458 ; E-ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-298

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health concern behind the exposure to persistent organic pollutants and the risk of metabolic diseases

Ruzzin, Jérôme

BMC Public Health, 2012, Vol.12, p.298 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-298

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health concern behind the exposure to persistent organic pollutants and the risk of metabolic diseases

Ruzzin, Jérôme

BMC public health, 20 April 2012, Vol.12, pp.298 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2458 ; PMID: 22520265 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-298

Toàn văn sẵn có

4
Public health concern behind the exposure to persistent organic pollutants and the risk of metabolic diseases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health concern behind the exposure to persistent organic pollutants and the risk of metabolic diseases

Ruzzin, Jérôme

BMC Public Health, 2012, Vol.12(1), p.298 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2458 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2458-12-298

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public health concern behind the exposure to persistent organic pollutants and the risk of metabolic diseases

Ruzzin, Jérôme

962960 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 1471-2458 ; DOI: 10.1186/1471-2458-12-298

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...