skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability of data on caesarean sections in developing countries

Stanton, Cynthia K ; Dubourg, Dominique ; De Brouwere, Vincent ; Pujades, Mar ; Ronsmans, Carine

Bulletin of the World Health Organization, 01 June 2005, Vol.83(6), pp.449-455 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862005000600013

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability of data on caesarean sections in developing countries.(Research)

Stanton, Cynthia K. ; Dubourg, Dominique ; De Brouwere, Vincent ; Pujades, Mar ; Ronsmans, Carine

Bulletin of the World Health Organization, June, 2005, Vol.83(6), p.449(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability of data on caesarean sections in developing countries.(Research)

Stanton, Cynthia K. ; Dubourg, Dominique ; De Brouwere, Vincent ; Pujades, Mar ; Ronsmans, Carine

Bulletin of the World Health Organization, June, 2005, Vol.83(6), p.449(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reliability of data on caesarean sections in developing countries

Stanton, Cynthia K ; Dubourg, Dominique ; De Brouwere, Vincent ; Pujades, Mar ; Ronsmans, Carine

Bulletin of the World Health Organization, June 2005, Vol.83(6), pp.449-55 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0042-9686 ; PMID: 15976896 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...