skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative Reckonings The Politics of Art and Culture in Contemporary Egypt .(Book review)

Scheid, Kirsten

International Journal of Middle East Studies, May, 2010, Vol.42(2), p.330-332 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-7438

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative Reckonings: The Politics of Art and Culture in Contemporary Egypt

Scheid, Kirsten ; Winegar, Jessica

International Journal of Middle East Studies, May 2010, Vol.42(2), pp.330-332 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743810000127

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Creative Reckonings: The Politics of Art and Culture in Contemporary Egypt

Scheid, Kirsten

International Journal of Middle East Studies, 2010, Vol.42(2), pp.330-332 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: 10.1017/S0020743810000127

Truy cập trực tuyến

4
Jessica Winegar, Creative Reckonings: The Politics of Art and Culture in Contemporary Egypt (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2006). Pp. 385. $68.00 cloth, $25.95 paper.
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Jessica Winegar, Creative Reckonings: The Politics of Art and Culture in Contemporary Egypt (Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2006). Pp. 385. $68.00 cloth, $25.95 paper.

Scheid, Kirsten

International Journal of Middle East Studies, 05/2010, Vol.42(2), pp.330-332 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0020-7438 ; E-ISSN: 1471-6380 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0020743810000127

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...