skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Metagenomics of Toxic Freshwater Cyanobacteria Bloom Communities on Two Continents.(Research Article)(Report)

Steffen, Morgan M. ; Li, Zhou ; Effler, T. Chad ; Hauser, Loren J. ; Boyer, Gregory L. ; Wilhelm, Steven W.

PLoS ONE, August 29, 2012, Vol.7(8), p.e44002 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Metagenomics of Toxic Freshwater Cyanobacteria Bloom Communities on Two Continents

Steffen, Morgan ; Zhou, Li ; Effler, T ; Hauser, Loren ; Boyer, Gregory ; Wilhelm, Steven

PLoS One, Aug 2012, Vol.7(8), p.e44002 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Metagenomics of Toxic Freshwater Cyanobacteria Bloom Communities on Two Continents (Comparative Metagenomics of Cyanobacterial Blooms)

Steffen, Morgan M ; Li, Zhou ; Effler, T. Chad ; Hauser, Loren J ; Boyer, Gregory L ; Wilhelm, Steven W; Bertilsson, Stefan (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e44002 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044002

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Metagenomics of Toxic Freshwater Cyanobacteria Bloom Communities on Two Continents.(Research Article)

Steffen, Morgan M. ; Li, Zhou ; Effler, T. Chad ; Hauser, Loren J. ; Boyer, Gregory L. ; Wilhelm, Steven W.

PLoS ONE, August 29, 2012, Vol.7(8), p.e44002 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044002

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Metagenomics of Toxic Freshwater Cyanobacteria Bloom Communities on Two Continents

Steffen, Morgan M ; Li, Zhou ; Effler, T. Chad ; Hauser, Loren J ; Boyer, Gregory L ; Wilhelm, Steven W; Bertilsson, Stefan (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(8) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044002 ; PMCID: 3430607 ; PMID: 22952848

Toàn văn sẵn có

6
Comparative Metagenomics of Toxic Freshwater Cyanobacteria Bloom Communities on Two Continents
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative Metagenomics of Toxic Freshwater Cyanobacteria Bloom Communities on Two Continents

Steffen, Morgan M. ; Li, Zhou ; Effler, T. Chad ; Hauser, Loren J. ; Boyer, Gregory L. ; Wilhelm, Steven W.; Bertilsson, Stefan

PLoS ONE, 8/29/2012, Vol.7(8), p.e44002 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0044002

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative metagenomics of toxic freshwater cyanobacteria bloom communities on two continents

Steffen, Morgan M ; Li, Zhou ; Effler, T Chad ; Hauser, Loren J ; Boyer, Gregory L ; Wilhelm, Steven W

PloS one, 2012, Vol.7(8), pp.e44002 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 22952848 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044002

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative metagenomics of toxic freshwater cyanobacteria bloom communities on two continents

Morgan M Steffen ; Zhou Li ; T Chad Effler ; Loren J Hauser ; Gregory L Boyer ; Steven W Wilhelm

PLoS ONE, Vol.7(8), p.e44002 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0044002

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...