skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSULIN PROMOTES VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELL PROLIFERATION VIA MICRORNA-208-MEDIATED DOWNREGULATION OF P21

Zhang, Y ; Zeng, C

Heart, 8 October 2012, Vol.98(Suppl 2), p.E17 [Tạp chí có phản biện]

BMJ Journals (BMJ Publishing Group)

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: 10.1136/heartjnl-2012-302920a.37

Toàn văn sẵn có

2
INSULIN PROMOTES VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELL PROLIFERATION VIA MICRORNA-208-MEDIATED DOWNREGULATION OF P21
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INSULIN PROMOTES VASCULAR SMOOTH MUSCLE CELL PROLIFERATION VIA MICRORNA-208-MEDIATED DOWNREGULATION OF P21

Zhang, Y ; Zeng, C

Heart, 10/2012, Vol.98(Suppl 2), pp.E17.3-E18 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1355-6037 ; E-ISSN: 1468-201X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1136/heartjnl-2012-302920a.37

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...