skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University Students Awareness, Usage and Attitude Towards E-books: Experience from China

Wang, Sufang ; Bai, Xue

The Journal of Academic Librarianship, May 2016, Vol.42(3), pp.247-258 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0099-1333 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2016.01.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University Students Awareness, Usage and Attitude Towards E-books: Experience from China

Wang, Sufang ; Bai, Xue

Journal of Academic Librarianship, 2016, Vol.42(3), p.247(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0099-1333 ; DOI: 10.1016/j.acalib.2016.01.001

Toàn văn sẵn có

3
University Students Awareness, Usage and Attitude Towards E-books: Experience from China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University Students Awareness, Usage and Attitude Towards E-books: Experience from China

Wang, Sufang ; Bai, Xue

The Journal of Academic Librarianship, 05/2016, Vol.42(3), pp.247-258 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00991333 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2016.01.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...