skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Impact of wheat straw biochar addition to soil on the sorption, leaching, dissipation of the herbicide (4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid and the growth of sunflower (Helianthus annuus L.)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of wheat straw biochar addition to soil on the sorption, leaching, dissipation of the herbicide (4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid and the growth of sunflower (Helianthus annuus L.)

Tatarková, Veronika ; Hiller, Edgar ; Vaculík, Marek

Ecotoxicology and Environmental Safety, 6/2013, Vol.92, C, pp.215-221 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01476513 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2013.02.005

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of wheat straw biochar addition to soil on the sorption, leaching, dissipation of the herbicide (4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid and the growth of sunflower (Helianthus annuus L.)

Tatarková, Veronika ; Hiller, Edgar ; Vaculík, Marek

Ecotoxicology and environmental safety, June 2013, Vol.92, pp.215-21 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1090-2414 ; PMID: 23474069 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2013.02.005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of wheat straw biochar addition to soil on the sorption, leaching, dissipation of the herbicide (4-chloro-2-methylphenoxy)acetic acid and the growth of sunflower (Helianthus annuus L.)

Tatarková, Veronika ; Hiller, Edgar ; Vaculík, Marek

Ecotoxicology and Environmental Safety, 01 June 2013, Vol.92, pp.215-221 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0147-6513 ; E-ISSN: 1090-2414 ; DOI: 10.1016/j.ecoenv.2013.02.005

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...