skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MSCs Conditioned Media and Umbilical Cord Blood Plasma Metabolomics and Composition

Pereira, Tiago ; Ivanova, Galya ; Caseiro, Ana Rita ; Barbosa, Paula ; Bártolo, Paulo Jorge ; Santos, José Domingos ; Luís, Ana Lúcia ; Maurício, Ana Colette; Ivanovic, Zoran (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113769 ; PMCID: 4244191 ; PMID: 25423186

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MSCs Conditioned Media and Umbilical Cord Blood Plasma Metabolomics and Composition.(Research Article)

Pereira, Tiago ; Ivanova, Galya ; Caseiro, Ana Rita ; Barbosa, Paula ; Bartolo, Paulo Jorge ; Santos, Jose Domingos ; Luis, Ana Lucia ; Mauricio, Ana Colette

PLoS ONE, Nov 25, 2014, Vol.9(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203

Toàn văn sẵn có

3
MSCs Conditioned Media and Umbilical Cord Blood Plasma Metabolomics and Composition
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MSCs Conditioned Media and Umbilical Cord Blood Plasma Metabolomics and Composition

Pereira, Tiago ; Ivanova, Galya ; Caseiro, Ana Rita ; Barbosa, Paula ; Bártolo, Paulo Jorge ; Santos, José Domingos ; Luís, Ana Lúcia ; Maurício, Ana Colette; Ivanovic, Zoran

PLoS ONE, 11/25/2014, Vol.9(11), p.e113769 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0113769

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MSCs conditioned media and umbilical cord blood plasma metabolomics and composition

Pereira, Tiago ; Ivanova, Galya ; Caseiro, Ana Rita ; Barbosa, Paula ; Bártolo, Paulo Jorge ; Santos, José Domingos ; Luís, Ana Lúcia ; Maurício, Ana Colette

PloS one, 2014, Vol.9(11), pp.e113769 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 25423186 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113769

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MSCs conditioned media and umbilical cord blood plasma metabolomics and composition

Tiago Pereira ; Galya Ivanova ; Ana Rita Caseiro ; Paula Barbosa ; Paulo Jorge Bártolo ; José Domingos Santos ; Ana Lúcia Luís ; Ana Colette Maurício

PLoS ONE, 01 January 2014, Vol.9(11), p.e113769 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113769

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MSCs Conditioned Media and Umbilical Cord Blood Plasma Metabolomics and Composition

Pereira, Tiago ; Ivanova, Galya ; Caseiro, Ana ; Barbosa, Paula ; Bártolo, Paulo ; Luís, Ana

PLoS One, Nov 2014, Vol.9(11), p.e113769 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0113769

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relação entre impulsão vertical e performance em atletas de natação

Pereira, Tiago ; Navarro, Francisco

Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício (RBPFEX), 2008, Vol.2(11) [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 1981-9900

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...