skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of amendments to control phosphorus losses in runoff from dairy-soiled water

Fenton, Owen ; Serrenho, Ana ; Healy, Mark Gerard

Water, Air, & Soil Pollution, Nov, 2011, Vol.222(1-4), p.185(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0049-6979

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Amendments to Control Phosphorus Losses in Runoff from Dairy-Soiled Water

Fenton, Owen ; Serrenho, Ana ; Healy, Mark

Water, Air, & Soil Pollution, 2011, Vol.222(1), pp.185-194 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0815-8

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Amendments to Control Phosphorus Losses in Runoff from Dairy-Soiled Water

Fenton, Owen ; Serrenho, Ana ; Healy, Mark

Water, Air and Soil Pollution, Nov 2011, Vol.222(1-4), pp.185-194 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: 10.1007/s11270-011-0815-8

Truy cập trực tuyến

4
Evaluation of Amendments to Control Phosphorus Losses in Runoff from Dairy-Soiled Water
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of Amendments to Control Phosphorus Losses in Runoff from Dairy-Soiled Water

Fenton, Owen ; Serrenho, Ana ; Healy, Mark Gerard

Water, Air, & Soil Pollution, 11/2011, Vol.222(1-4), pp.185-194 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0049-6979 ; E-ISSN: 1573-2932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11270-011-0815-8

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of amendments to control phosphorus losses in runoff from dairy soiled water.

Fenton, Owen ; Serrenho, Ana ; Healy, Mark G.; Department Of Agriculture, Fisheries And Food

Fenton, O., Serrenho, A., Healy, M.G. 2011. Evaluation of amendments to control phosphorus losses in runoff from dairy soiled water. Water, Air and Soil Pollution 222: 185-194. [Tạp chí có phản biện]

National University of Ireland Galway

DOI: 10.1007/s11270-011-0815-8

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of amendments to control phosphorus losses in runoff from dairy-soiled water

Fenton, Owen ; Serrenho, Ana ; Healy, Mark Gerard

Fenton, Owen; Serrenho, Ana; Healy, Mark Gerard (2011). Evaluation of amendments to control phosphorus losses in runoff from dairy-soiled water. Water, Air, & Soil Pollution 222 (1), 185-194 [Tạp chí có phản biện]

National University of Ireland Galway

DOI: 10.1007/s11270-011-0815-8

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...