skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freestanding foils of nanotube arrays fused with metals

Poenitzsch, Vasiliki ; Slinker, Keith ; Miles, Dustin ; Miller, Michael ; Wei, Ronghua ; Coulter, Kent ; Gardner, Slade

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(20), pp.7080-7086 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8414-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freestanding foils of nanotube arrays fused with metals

Poenitzsch, Vasiliki Z. ; Slinker, Keith A. ; Miles, Dustin W. ; Miller, Michael A. ; Wei, Ronghua ; Coulter, Kent E. ; Gardner, Slade H.

Journal of Materials Science, Oct 15, 2014, Vol.49(20), p.7080(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8414-x

Toàn văn sẵn có

3
Freestanding foils of nanotube arrays fused with metals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Freestanding foils of nanotube arrays fused with metals

Poenitzsch, Vasiliki Z. ; Slinker, Keith A. ; Miles, Dustin W. ; Miller, Michael A. ; Wei, Ronghua ; Coulter, Kent E. ; Gardner, Slade H.

Journal of Materials Science, 10/2014, Vol.49(20), pp.7080-7086 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-014-8414-x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...