skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the global football field: a sociological model of transnational forces within the world game

Giulianotti, Richard ; Robertson, Roland

British Journal of Sociology, June 2012, Vol.63(2), pp.216-240 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0007-1315 ; E-ISSN: 1468-4446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2012.01407.x

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the global football field: a sociological model of transnational forces within the world game

Giulianotti, Richard ; Robertson, Roland

The British Journal of Sociology, Jun 2012, Vol.63(2), pp.216-240 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00071315 ; E-ISSN: 14684446 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2012.01407.x

Toàn văn không sẵn có

3
Mapping the global football field: a sociological model of transnational forces within the world game: Mapping the global football field
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the global football field: a sociological model of transnational forces within the world game: Mapping the global football field

Giulianotti, Richard ; Robertson, Roland

The British Journal of Sociology, 06/2012, Vol.63(2), pp.216-240 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-4446.2012.01407.x

Toàn văn không sẵn có

4
Mapping the global football field: a sociological model of transnational forces within the world game
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the global football field: a sociological model of transnational forces within the world game

Giulianotti, Richard ; Robertson, Roland

Loughborough University

DOI: 10.1111/j.1468-4446.2012.01407.x

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mapping the global football field: a sociological model of transnational forces within the world game

Giulianotti, Richard ; Robertson, Roland

The British journal of sociology, June 2012, Vol.63(2), pp.216-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1468-4446 ; PMID: 22670645 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1468-4446.2012.01407.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...