skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structures of the bacterial ribosome in classical and hybrid states of tRNA binding.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Dunkle, Jack A. ; Wang, Leyi ; Feldman, Michael B. ; Pulk, Arto ; Chen, Vincent B. ; Kapral, Gary J. ; Noeske, Jonas ; Richardson, Jane S. ; Blanchard, Scott C. ; Cate, Jamie H. Doudna

Science, May 20, 2011, Vol.332(6032), p.981(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structures of the bacterial ribosome in classical and hybrid states of tRNA binding.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Dunkle, Jack A. ; Wang, Leyi ; Feldman, Michael B. ; Pulk, Arto ; Chen, Vincent B. ; Kapral, Gary J. ; Noeske, Jonas ; Richardson, Jane S. ; Blanchard, Scott C. ; Cate, Jamie H. Doudna

Science, May 20, 2011, Vol.332(6032), p.981(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Structures of the Bacterial Ribosome in Classical and Hybrid States of tRNA Binding
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structures of the Bacterial Ribosome in Classical and Hybrid States of tRNA Binding

Dunkle, J. A. ; Wang, L. ; Feldman, M. B. ; Pulk, A. ; Chen, V. B. ; Kapral, G. J. ; Noeske, J. ; Richardson, J. S. ; Blanchard, S. C. ; Cate, J. H. D.

Science, 05/20/2011, Vol.332(6032), pp.981-984 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1202692

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structures of the Bacterial Ribosome in Classical and Hybrid States of tRNA Binding

Dunkle, Jack A. ; Wang, Leyi ; Feldman, Michael B. ; Pulk, Arto ; Chen, Vincent B. ; Kapral, Gary J. ; Noeske, Jonas ; Richardson, Jane S. ; Blanchard, Scott C. ; Cate, Jamie H. Doudna

Science, 20 May 2011, Vol.332(6032), pp.981-984 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structures of the Bacterial Ribosome in Classical and Hybrid States of tRNA Binding

Dunkle, Jack A. ; Wang, Leyi ; Feldman, Michael B. ; Pulk, Arto ; Chen, Vincent B. ; Kapral, Gary J. ; Noeske, Jonas ; Richardson, Jane S. ; Blanchard, Scott C. ; Cate, Jamie H. Doudna

Science, 20 May 2011, Vol.332(6032), pp.981-984 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structures of the bacterial ribosome in classical and hybrid states of tRNA binding

Dunkle, Jack A ; Wang, Leyi ; Feldman, Michael B ; Pulk, Arto ; Chen, Vincent B ; Kapral, Gary J ; Noeske, Jonas ; Richardson, Jane S ; Blanchard, Scott C ; Cate, Jamie H Doudna

Science (New York, N.Y.), 20 May 2011, Vol.332(6032), pp.981-4 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21596992 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1202692

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...