skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Carnivorous Fungi from Cretaceous Amber
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carnivorous Fungi from Cretaceous Amber

Schmidt, A. R. ; Dorfelt, H. ; Perrichot, V.

Science, 12/14/2007, Vol.318(5857), pp.1743-1743 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1149947

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carnivorous Fungi from Cretaceous Amber

Schmidt, Alexander R. ; Dörfelt, Heinrich ; Perrichot, Vincent ; Alexander R. Schmidt ; Heinrich Dörfelt ; Vincent Perrichot

Science, 14 December 2007, Vol.318(5857), pp.1743-1743 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1149947

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carnivorous Fungi from Cretaceous Amber

Schmidt , Alexander R. ; Dörfelt , Heinrich ; Perrichot , Vincent

Science, 2007, Vol.318(5857), p.1743 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carnivorous Fungi from Cretaceous Amber

Schmidt, Alexander R. ; Dörfelt, Heinrich ; Perrichot, Vincent

Science, 14 December 2007, Vol.318(5857), pp.1743-1743 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203 ; DOI: 10.1126/science.1149947

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carnivorous fungi from Cretaceous amber

Schmidt, Alexander R ; Dörfelt, Heinrich ; Perrichot, Vincent

Science (New York, N.Y.), 14 December 2007, Vol.318(5857), pp.1743 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 18079393 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...