skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting variants with Metabolic Design, a new software tool to design probes for explorative functional DNA microarray development

Terrat, Sébastien ; Peyretaillade, Eric ; Gonçalves, Olivier ; Dugat-Bony, Eric ; Gravelat, Fabrice ; Moné, Anne ; Biderre-Petit, Corinne ; Boucher, Delphine ; Troquet, Julien ; Peyret, Pierre

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11, p.478 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 14712105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-478

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting variants with Metabolic Design, a new software tool to design probes for explorative functional DNA microarray development

Terrat, Sébastien ; Peyretaillade, Eric ; Gonçalves, Olivier ; Dugat-Bony, Eric ; Gravelat, Fabrice ; Moné, Anne ; Biderre-Petit, Corinne ; Boucher, Delphine ; Troquet, Julien ; Peyret, Pierre

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11(1), p.478 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-478 ; PMID: 20860850

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting variants with Metabolic Design, a new software tool to design probes for explorative functional DNA microarray development

Terrat, Sébastien ; Peyretaillade, Eric ; Gonçalves, Olivier ; Dugat-Bony, Eric ; Gravelat, Fabrice ; Moné, Anne ; Biderre-Petit, Corinne ; Boucher, Delphine ; Troquet, Julien ; Peyret, Pierre

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11, p.478-478 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-478 ; PMCID: 2955052 ; PMID: 20860850

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting variants with Metabolic Design, a new software tool to design probes for explorative functional DNA microarray development

Terrat, Sébastien ; Peyretaillade, Eric ; Gonçalves, Olivier ; Dugat-Bony, Eric ; Gravelat, Fabrice ; Moné, Anne ; Biderre-Petit, Corinne ; Boucher, Delphine ; Troquet, Julien ; Peyret, Pierre

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11(1) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-478

Toàn văn không sẵn có

5
Detecting variants with Metabolic Design, a new software tool to design probes for explorative functional DNA microarray development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting variants with Metabolic Design, a new software tool to design probes for explorative functional DNA microarray development

Terrat, Sébastien ; Peyretaillade, Eric ; Gonçalves, Olivier ; Dugat-Bony, Eric ; Gravelat, Fabrice ; Moné, Anne ; Biderre-Petit, Corinne ; Boucher, Delphine ; Troquet, Julien ; Peyret, Pierre

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11(1), p.478 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1471-2105 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1471-2105-11-478

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting variants with Metabolic Design, a new software tool to design probes for explorative functional DNA microarray development

Terrat, Sébastien ; Peyretaillade, Eric ; Gonçalves, Olivier ; Dugat-Bony, Eric ; Gravelat, Fabrice ; Moné, Anne ; Biderre-Petit, Corinne ; Boucher, Delphine ; Troquet, Julien ; Peyret, Pierre

BMC bioinformatics, 23 September 2010, Vol.11, pp.478 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 20860850 Version:1 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-478

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting variants with Metabolic Design, a new software tool to design probes for explorative functional DNA microarray development

Gravelat Fabrice ; Dugat-Bony Eric ; Gonçalves Olivier ; Peyretaillade Eric ; Terrat Sébastien ; Moné Anne ; Biderre-Petit Corinne ; Boucher Delphine ; Troquet Julien ; Peyret Pierre

BMC Bioinformatics, 01 September 2010, Vol.11(1), p.478 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-478

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting variants with Metabolic Design, a new software tool to design probes for explorative functional DNA microarray development

Terrat, Sébastien ; Peyretaillade, Eric ; Gonçalves, Olivier ; Dugat-Bony, Eric ; Gravelat, Fabrice ; Moné, Anne ; Biderre-Petit, Corinne ; Boucher, Delphine ; Troquet, Julien ; Peyret, Pierre

BMC Bioinformatics, 2010, Vol.11, p.478 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-11-478

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...