skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-slow mechanical stimulation of olfactory epithelium modulates consciousness by slowing cerebral rhythms in humans

Piarulli, A ; Zaccaro, A ; Laurino, M ; Menicucci, D ; De Vito, A ; Bruschini, L ; Berrettini, S ; Bergamasco, M ; Laureys, S ; Gemignani, A

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Apr 2018, Vol.8, pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-24924-9

Toàn văn sẵn có

2
Ultra-slow mechanical stimulation of olfactory epithelium modulates consciousness by slowing cerebral rhythms in humans
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-slow mechanical stimulation of olfactory epithelium modulates consciousness by slowing cerebral rhythms in humans

Piarulli, A. ; Zaccaro, A. ; Laurino, M. ; Menicucci, D. ; De Vito, A. ; Bruschini, L. ; Berrettini, S. ; Bergamasco, M. ; Laureys, S. ; Gemignani, A.

Scientific Reports, 12/2018, Vol.8(1) [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/s41598-018-24924-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-slow mechanical stimulation of olfactory epithelium modulates consciousness by slowing cerebral rhythms in humans

Piarulli, A ; Zaccaro, A ; Laurino, M ; Menicucci, D ; De Vito, A ; Bruschini, L ; Berrettini, S ; Bergamasco, M ; Laureys, S ; Gemignani, A

Scientific reports, 26 April 2018, Vol.8(1), pp.6581 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2045-2322 ; PMID: 29700421 Version:1 ; DOI: 10.1038/s41598-018-24924-9

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ultra-slow mechanical stimulation of olfactory epithelium modulates consciousness by slowing cerebral rhythms in humans

A. Piarulli ; A. Zaccaro ; M. Laurino ; D. Menicucci ; A. De Vito ; L. Bruschini ; S. Berrettini ; M. Bergamasco ; S. Laureys ; A. Gemignani

Scientific Reports, 01 April 2018, Vol.8(1), pp.1-17 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2045-2322 ; DOI: 10.1038/s41598-018-24924-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...