skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The violent consequences of the nation: nationalism and the initiation of interstate war.(Report)

Schrock - Jacobson, Gretchen

Journal of Conflict Resolution, Oct, 2012, Vol.56(5), p.825-852 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0027

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violent Consequences of the Nation: Nationalism and the Initiation of Interstate War

Schrock-Jacobson, Gretchen

Journal of Conflict Resolution, October 2012, Vol.56(5), pp.825-852 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: 10.1177/0022002712438354

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violent Consequences of the Nation: Nationalism and the Initiation of Interstate War

Schrock-Jacobson, Gretchen

The Journal of Conflict Resolution, Oct 2012, Vol.56(5), p.825 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766 ; DOI: 10.1177/0022002712438354

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violent Consequences of the Nation: Nationalism and the Initiation of Interstate War

Schrock-Jacobson, Gretchen

The Journal of Conflict Resolution, 1 October 2012, Vol.56(5), pp.825-852 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00220027 ; E-ISSN: 15528766

Toàn văn sẵn có

5
The Violent Consequences of the Nation: Nationalism and the Initiation of Interstate War
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Violent Consequences of the Nation: Nationalism and the Initiation of Interstate War

Schrock-Jacobson, Gretchen

Journal of Conflict Resolution, 10/2012, Vol.56(5), pp.825-852 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-0027 ; E-ISSN: 1552-8766 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022002712438354

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...