skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentional shifts induced by uninformative number symbols modulate neural activity in human occipital cortex.(Report)

Goffaux, Valerie ; Martin, Romain ; Dormal, Giulia ; Goebel, Rainer ; Schiltz, Christine

Neuropsychologia, Dec, 2012, Vol.50(14), p.3419(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

2
Attentional shifts induced by uninformative number symbols modulate neural activity in human occipital cortex
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentional shifts induced by uninformative number symbols modulate neural activity in human occipital cortex

Goffaux, Valérie ; Martin, Romain ; Dormal, Giulia ; Goebel, Rainer ; Schiltz, Christine

Neuropsychologia, 12/2012, Vol.50(14), pp.3419-3428 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00283932 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2012.09.046

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentional shifts induced by uninformative number symbols modulate neural activity in human occipital cortex

Goffaux, Valérie ; Martin, Romain ; Dormal, Giulia ; Goebel, Rainer ; Schiltz, Christine

Neuropsychologia, December 2012, Vol.50(14), pp.3419-3428 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0028-3932 ; E-ISSN: 1873-3514 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.09.046

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Attentional shifts induced by uninformative number symbols modulate neural activity in human occipital cortex

Goffaux, Valérie ; Martin, Romain ; Dormal, Giulia ; Goebel, Rainer ; Schiltz, Christine

Neuropsychologia, December 2012, Vol.50(14), pp.3419-28 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3514 ; PMID: 23044279 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.neuropsychologia.2012.09.046

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...