skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals

Brunstrom , Jeffrey M. ; Collingwood , Jane ; Rogers , Peter J.

Appetite, 2010, Vol.55(1), pp.25-29 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0195-6663

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals.(Report)

Brunstrom, Jeffrey M. ; Collingwood, Jane ; Rogers, Peter J.

Appetite, August, 2010, Vol.55(1), p.25(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663

Truy cập trực tuyến

3
Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals

Brunstrom, Jeffrey M. ; Collingwood, Jane ; Rogers, Peter J.

Appetite, 8/2010, Vol.55(1), pp.25-29 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2010.03.005

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals

Brunstrom, Jeffrey M ; Collingwood, Jane ; Rogers, Peter J

Appetite, 2010, Vol.55(1), pp.25-29 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2010.03.005

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Perceived volume, expected satiation, and the energy content of self-selected meals

Brunstrom, Jeffrey M ; Collingwood, Jane ; Rogers, Peter J

Appetite, August 2010, Vol.55(1), pp.25-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8304 ; PMID: 20227451 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.appet.2010.03.005

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...