skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effect of Root-Induced Chemical Changes on Dynamics and Plant Uptake of Heavy Metals in Rhizosphere Soils
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Root-Induced Chemical Changes on Dynamics and Plant Uptake of Heavy Metals in Rhizosphere Soils

Kim, K.R. ; Owens, G. ; Naidu, R.

Pedosphere, 8/2010, Vol.20(4), pp.494-504 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10020160 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1002-0160(10)60039-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Root-Induced Chemical Changes on Dynamics and Plant Uptake of Heavy Metals in Rhizosphere Soils

Kim, K.R ; Owens, G ; Naidu, R

Pedosphere, 2010, Vol.20(4), pp.494-504 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1002-0160 ; E-ISSN: 2210-5107 ; DOI: 10.1016/S1002-0160(10)60039-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...