skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human polyomavirus related to African green monkey lymphotropic polyomavirus.(RESEARCH)

Sauvage, Virginie ; Foulongne, Vincent ; Cheval, Justine ; Gouilh, Meriadeg Ar ; Pariente, Kevin ; Dereure, Olivier ; Manuguerra, Jean Claude ; Richardson, Jennifer ; Lecuit, Marc ; Burguiere, Ana ; Caro, Valerie ; Eloit, Marc

Emerging Infectious Diseases, August, 2011, Vol.17(8), p.1364(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1080-6040

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human polyomavirus related to African green monkey lymphotropic polyomavirus.(RESEARCH)

Sauvage, Virginie ; Foulongne, Vincent ; Cheval, Justine ; Gouilh, Meriadeg Ar ; Pariente, Kevin ; Dereure, Olivier ; Manuguerra, Jean Claude ; Richardson, Jennifer ; Lecuit, Marc ; Burguiere, Ana ; Caro, Valerie ; Eloit, Marc

Emerging Infectious Diseases, August, 2011, Vol.17(8), p.1364(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1080-6040

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human polyomavirus related to African green monkey lymphotropic polyomavirus

Sauvage, Virginie ; Foulongne, Vincent ; Cheval, Justine ; Ar Gouilh, Meriadeg ; Pariente, Kevin ; Dereure, Olivier ; Manuguerra, Jean Claude ; Richardson, Jennifer ; Lecuit, Marc ; Burguière, Ana ; Caro, Valérie ; Eloit, Marc

Emerging infectious diseases, August 2011, Vol.17(8), pp.1364-70 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1080-6059 ; PMID: 21801611 Version:1 ; DOI: 10.3201/eid1708.110278

Toàn văn sẵn có

4
Human Polyomavirus Related to African Green Monkey Lymphotropic Polyomavirus
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Polyomavirus Related to African Green Monkey Lymphotropic Polyomavirus

Sauvage, Virginie

Emerging Infectious Diseases, 8/2011 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 10806040 ; E-ISSN: 10806059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3201/eid1708.110278

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human Polyomavirus Related to African Green Monkey Lymphotropic Polyomavirus

Virginie Sauvage ; Vincent Foulongne ; Justine Cheval ; Meriadeg Ar Gouilh ; Kevin Pariente ; Olivier Dereure ; Jean Claude Manuguerra ; Jennifer Richardson ; Marc Lecuit ; Ana Burguière ; Valérie Caro ; Marc Eloit

Emerging Infectious Diseases, 01 August 2011, Vol.17(8), pp.1364-1370 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1080-6040 ; E-ISSN: 1080-6059 ; DOI: 10.3201/eid1708.110278

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...