skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee immigration and the growth of low-wage work in the EU15

Lars Fredrik Andersson ; Rikard Eriksson ; Sandro Scocco

Comparative Migration Studies, 01 September 2019, Vol.7(1), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2214-594X ; DOI: 10.1186/s40878-019-0145-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee immigration and the growth of low-wage work in the EU15

Andersson, Lars ; Eriksson, Rikard ; Scocco, Sandro

Comparative Migration Studies, Sep 2019, pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 2214594X ; DOI: 10.1186/s40878-019-0145-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee immigration and the growth of low-wage work in the EU15

Andersson, Lars Fredrik ; Eriksson, Rikard ; Scocco, Sandro; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för demografi och åldrandeforskning (CEDAR) ; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Enheten för ekonomisk historia ; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för geografi ; Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Centrum för regionalvetenskap (CERUM)

Comparative Migration Studies, 2019, Vol. 7(39), pp. 1-19 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 2214-8590 ; DOI: 10.1186/s40878-019-0145-3

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee immigration and the growth of low-wage work in the EU15

Andersson, Lars Fredrik ; Eriksson, Rikard ; Scocco, Sandro

Comparative Migration Studies, 2019, Vol.7(39), pp.1-19 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 2214-8590 ; ISSN: 2214-8590 ; DOI: 10.1186/s40878-019-0145-3

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Refugee immigration and the growth of low-wage work in the EU15.(Original Article)

Andersson, Lars Fredrik ; Eriksson, Rikard ; Scocco, Sandro

Comparative Migration Studies, Sept 11, 2019, Vol.7(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

DOI: 10.1186/s40878-019-0145-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...