skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The buttermilk creek complex and the origins of Clovis at the Debra L. Friedkin site, Texas.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Waters, Michael R. ; Forman, Steven L. ; Jennings, Thomas A. ; Nordt, Lee C. ; Driese, Steven G. ; Feinberg, Joshua M. ; Keene, Joshua L. ; Halligan, Jessi ; Lindquist, Anna ; Pierson, James ; Hallmark, Charles T. ; Collins, Michael B. ; Wiederhold, James E.

Science, March 25, 2011, Vol.331(6024), p.1599(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The buttermilk creek complex and the origins of Clovis at the Debra L. Friedkin site, Texas.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Waters, Michael R. ; Forman, Steven L. ; Jennings, Thomas A. ; Nordt, Lee C. ; Driese, Steven G. ; Feinberg, Joshua M. ; Keene, Joshua L. ; Halligan, Jessi ; Lindquist, Anna ; Pierson, James ; Hallmark, Charles T. ; Collins, Michael B. ; Wiederhold, James E.

Science, March 25, 2011, Vol.331(6024), p.1599(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Buttermilk Creek Complex and the Origins of Clovis at the Debra L. Friedkin Site, Texas

Waters, Michael R. ; Forman, Steven L. ; Jennings, Thomas A. ; Nordt, Lee C. ; Driese, Steven G. ; Feinberg, Joshua M. ; Keene, Joshua L. ; Halligan, Jessi ; Lindquist, Anna ; Pierson, James ; Hallmark, Charles T. ; Collins, Michael B. ; Wiederhold, James E.

Science, 25 March 2011, Vol.331(6024), pp.1599-1603 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Buttermilk Creek Complex and the Origins of Clovis at the Debra L. Friedkin Site, Texas

Waters, Michael R. ; Forman, Steven L. ; Jennings, Thomas A. ; Nordt, Lee C. ; Driese, Steven G. ; Feinberg, Joshua M. ; Keene, Joshua L. ; Halligan, Jessi ; Lindquist, Anna ; Pierson, James ; Hallmark, Charles T. ; Collins, Michael B. ; Wiederhold, James E.

Science, 25 March 2011, Vol.331(6024), pp.1599-1603 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

5
The Buttermilk Creek Complex and the Origins of Clovis at the Debra L. Friedkin Site, Texas
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Buttermilk Creek Complex and the Origins of Clovis at the Debra L. Friedkin Site, Texas

Waters, M. R. ; Forman, S. L. ; Jennings, T. A. ; Nordt, L. C. ; Driese, S. G. ; Feinberg, J. M. ; Keene, J. L. ; Halligan, J. ; Lindquist, A. ; Pierson, J. ; Hallmark, C. T. ; Collins, M. B. ; Wiederhold, J. E.

Science, 03/25/2011, Vol.331(6024), pp.1599-1603 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1201855

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Buttermilk Creek complex and the origins of Clovis at the Debra L. Friedkin site, Texas

Waters, Michael R ; Forman, Steven L ; Jennings, Thomas A ; Nordt, Lee C ; Driese, Steven G ; Feinberg, Joshua M ; Keene, Joshua L ; Halligan, Jessi ; Lindquist, Anna ; Pierson, James ; Hallmark, Charles T ; Collins, Michael B ; Wiederhold, James E

Science (New York, N.Y.), 25 March 2011, Vol.331(6024), pp.1599-603 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21436451 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1201855

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...