skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution Dilemma of the United Nations

Yenigun, Cuneyt

International Journal of Research in Business and Social Science, 2016, Vol.5(1), pp.65-75 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 21474478

Toàn văn sẵn có

2
Evolution Dilemma of the United Nations
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution Dilemma of the United Nations

Yenigun, Cuneyt M

International Journal of Research in Business and Social Science (2147-4478), 01/22/2016, Vol.5(1), pp.65-75 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2147-4478 ; DOI: http://dx.doi.org/10.20525/ijrbs.v5i1.245

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolution Dilemma of the United Nations

Cuneyt M. Yenigun

International Journal of Research In Business and Social Science, 01 March 2016, Vol.5(1), pp.65-75 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2147-4478 ; DOI: 10.20525/ijrbs.v5i1.245

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...