skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Language-based Representation of User Preferences

Nunes, Ingrid ; Barbosa, Simone D. J ; Cowan, Don ; Miles, Simon ; Luck, Michael ; De Lucena, Carlos J. P

Interacting with Computers, 2015, Vol. 27(2), pp.133-158 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwt060

Toàn văn không sẵn có

2
Natural Language-based Representation of User Preferences
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Language-based Representation of User Preferences

Nunes, I. ; Barbosa, S. D. J. ; Cowan, D. ; Miles, S. ; Luck, M. ; de Lucena, C. J. P.

Interacting with Computers, 03/01/2015, Vol.27(2), pp.133-158 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/iwc/iwt060

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...