skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rent-Seeking in Research Markets

Goel, Rajeev

Journal of Technology Transfer, Apr 2003, Vol.28(2), p.103 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 08929912 ; E-ISSN: 15737047

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rent-Seeking in Research Markets.(research rivalry )

Goel, Rajeev K.

The Journal of Technology Transfer, April, 2003, Vol.28(2), p.103(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0892-9912

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rent-Seeking in Research Markets

Goel, Rajeev

The Journal of Technology Transfer, 2003, Vol.28(2), pp.103-109 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0892-9912 ; E-ISSN: 1573-7047 ; DOI: 10.1023/A:1022978129414

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rent-seeking in research markets

Goel , R.K.

Journal of technology transfer, 2003, Vol.28(2), pp.103-109 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0892-9912

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...