skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption of an emerging infrastructure with uncertain technological learning and spatial reconfiguration

Ma, Tieju ; Chen, Huayi

European Journal of Operational Research, 16 June 2015, Vol.243(3), pp.995-1003 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0377-2217 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2014.12.026

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption of an emerging infrastructure with uncertain technological learning and spatial reconfiguration

Ma, Tieju ; Chen, Huayi

European Journal of Operational Research, Jun 16, 2015, Vol.243(3), p.995 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 03772217 ; E-ISSN: 18726860

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption of an emerging infrastructure with uncertain technological learning and spatial reconfiguration.(Report)(Author abstract)

Ma, Tieju ; Chen, Huayi

European Journal of Operational Research, June 16, 2015, Vol.243(3), p.995(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0377-2217 ; DOI: 10.1016/j.ejor.2014.12.026

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption of an emerging infrastructure with uncertain technological learning and spatial reconfiguration

Ma, Tieju; Chen, Huayi

European journal of operational research : EJOR, 2015, Vol.243(3), pp. 995-1003 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0377-2217

Toàn văn sẵn có

5
Adoption of an emerging infrastructure with uncertain technological learning and spatial reconfiguration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adoption of an emerging infrastructure with uncertain technological learning and spatial reconfiguration

Ma, Tieju ; Chen, Huayi

European Journal of Operational Research, 06/2015, Vol.243(3), pp.995-1003 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03772217 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2014.12.026

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...