skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
HIV-1 Nef is preferentially recognized by CD8 T cells in primary HIV-1 infection despite a relatively high degree of genetic diversity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV-1 Nef is preferentially recognized by CD8 T cells in primary HIV-1 infection despite a relatively high degree of genetic diversity

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G ; Cohen, Daniel ; Addo, Marylyn M ; Malenfant, Jessica ; Perkins, Beth ; Pae, Eunice ; Johnston, Mary N ; Strick, Daryld ; Allen, Todd M ; Rosenberg, Eric S ; Korber, Bette ; Walker, Bruce D ; Altfeld, Marcus

AIDS, 2004, Vol.18(10), pp.1383-1392 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid - Lippincott Williams & Wilkins (via CrossRef)

ISSN: 0269-9370 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/01.aids.0000131329.51633.a3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV-1 Nef is preferentially recognized by CD8 T cells in primary HIV-1 infection despite a relatively high degree of genetic diversity

Lichterfeld, Mathias ; Yu, Xu G ; Cohen, Daniel ; Addo, Marylyn M ; Malenfant, Jessica ; Perkins, Beth ; Pae, Eunice ; Johnston, Mary N ; Strick, Daryld ; Allen, Todd M ; Rosenberg, Eric S ; Korber, Bette ; Walker, Bruce D ; Altfeld, Marcus

AIDS (London, England), 02 July 2004, Vol.18(10), pp.1383-92 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0269-9370 ; PMID: 15199314 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

HIV-1 Nef is preferentially recognized by CD8 T cells in primary HIV-1 infection despite a relatively high degree of genetic diversity

Lichterfeld, G, Mathias ; Yu, M, Xu ; Cohen, N, Daniel ; Addo, M, Marylyn ; Malenfant, S, Jessica ; Perkins, D, Beth ; Pae, D, Eunice ; Johnston, D, Mary ; Strick, D, Daryld ; Allen, D, Todd ; Rosenberg, D, Eric ; Korber, D, Bette ; Walker, D, Bruce ; Altfeld, D, Marcus

AIDS, 2004, Vol.18(10), pp.1383-1392 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0269-9370 ; DOI: 10.1097/01.aids.0000131329.51633.a3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...