skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional model of Salmonella's needle complex at subnanometer resolution.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Schraidt, Oliver ; Marlovits, Thomas C.

Science, March 4, 2011, Vol.331(6021), p.1192(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional model of Salmonella's needle complex at subnanometer resolution.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Schraidt, Oliver ; Marlovits, Thomas C.

Science, March 4, 2011, Vol.331(6021), p.1192(4) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-Dimensional Model of Salmonella's Needle Complex at Subnanometer Resolution

Schraidt, Oliver ; Marlovits, Thomas C.

Science, 4 March 2011, Vol.331(6021), pp.1192-1195 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-Dimensional Model of Salmonella's Needle Complex at Subnanometer Resolution

Schraidt , Oliver ; Marlovits , Thomas C.

Science, 2011, Vol.331(6021), pp.1192-1195 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-Dimensional Model of Salmonella's Needle Complex at Subnanometer Resolution

Schraidt, Oliver ; Marlovits, Thomas C.

Science, 4 March 2011, Vol.331(6021), pp.1192-1195 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00368075 ; E-ISSN: 10959203

Toàn văn sẵn có

6
Three-Dimensional Model of Salmonella's Needle Complex at Subnanometer Resolution
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-Dimensional Model of Salmonella's Needle Complex at Subnanometer Resolution

Schraidt, O. ; Marlovits, T. C.

Science, 03/04/2011, Vol.331(6021), pp.1192-1195 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1199358

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Three-dimensional model of Salmonella's needle complex at subnanometer resolution

Schraidt, Oliver ; Marlovits, Thomas C

Science (New York, N.Y.), 04 March 2011, Vol.331(6021), pp.1192-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 21385715 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1199358

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...