skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bypassing the Representational Filter?: Minority Rights Policies under Direct Democracy Institutions in the U.S. States

Lewis, Daniel C

State Politics & Policy Quarterly, June 2011, Vol.11(2), pp.198-222 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1532-4400 ; E-ISSN: 1946-1607 ; DOI: 10.1177/1532440011406227

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bypassing the Representational Filter? Minority Rights Policies under Direct Democracy Institutions in the U.S. States

Lewis, Daniel C.

State Politics & Policy Quarterly, 1 June 2011, Vol.11(2), pp.198-222 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 15324400 ; E-ISSN: 19461607

Toàn văn sẵn có

3
Bypassing the Representational Filter?: Minority Rights Policies under Direct Democracy Institutions in the U.S. States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bypassing the Representational Filter?: Minority Rights Policies under Direct Democracy Institutions in the U.S. States

Lewis, D. C.

State Politics & Policy Quarterly, 06/01/2011, Vol.11(2), pp.198-222 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 1532-4400 ; E-ISSN: 1946-1607 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/1532440011406227

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...