skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Restorative Justice in a Sample of U.S. University Students

Ahlin, Eileen M ; Gibbs, Jennifer C ; Kavanaugh, Philip R ; Lee, Joongyeup

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, February 2017, Vol.61(2), pp.229-245 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 0306-624X ; E-ISSN: 1552-6933 ; DOI: 10.1177/0306624X15596386

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for restorative justice in a sample of U.S. university students

Ahlin, Eileen M. ; Gibbs, Jennifer C. ; Kavanaugh, Philip R. ; Lee, Joongyeup

International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology, 2017, Vol.61(2), pp.229-245 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0306-624X

Toàn văn không sẵn có

3
Support for Restorative Justice in a Sample of U.S. University Students
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Restorative Justice in a Sample of U.S. University Students

Ahlin, Eileen M. ; Gibbs, Jennifer C. ; Kavanaugh, Philip R. ; Lee, Joongyeup

International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 02/2017, Vol.61(2), pp.229-245 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0306-624X ; E-ISSN: 1552-6933 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0306624X15596386

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Support for Restorative Justice in a Sample of U.S. University Students

Ahlin, Eileen M ; Gibbs, Jennifer C ; Kavanaugh, Philip R ; Lee, Joongyeup

International journal of offender therapy and comparative criminology, February 2017, Vol.61(2), pp.229-245 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1552-6933 ; PMID: 26224286 Version:1 ; DOI: 10.1177/0306624X15596386

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...