skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of parenteral nutrition supplemented with glutamine or glutamine dipeptides on liver antioxidant and detoxication systems in rats

Matilla, B ; Ortíz, J ; González, P ; García-Díez, F ; Jorquera, F ; Culebras, J M ; González-Gallego, J ; Tuñón, M J

Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), February 2000, Vol.16(2), pp.125-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0899-9007 ; PMID: 10696636 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Effects of parenteral nutrition supplemented with glutamine or glutamine dipeptides on liver antioxidant and detoxication systems in rats
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of parenteral nutrition supplemented with glutamine or glutamine dipeptides on liver antioxidant and detoxication systems in rats

Matilla, Belén ; Ortíz, Juan ; González, Paquita ; García-Díez, Fructuoso ; Jorquera, Francisco ; Culebras, Jesús M ; González-Gallego, Javier ; Tuñón, María J

Nutrition, 2/2000, Vol.16(2), pp.125-128 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 08999007 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0899-9007(99)00265-8

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of parenteral nutrition supplemented with glutamine or glutamine dipeptides on liver antioxidant and detoxication systems in rats

Matilla, Belén ; Ortíz, Juan ; González, Paquita ; García-Díez, Fructuoso ; Jorquera, Francisco ; Culebras, Jesús M ; González-Gallego, Javier ; Tuñón, María J

Nutrition, 2000, Vol.16(2), pp.125-128 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0899-9007 ; E-ISSN: 1873-1244 ; DOI: 10.1016/S0899-9007(99)00265-8

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...