skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating less or more -- Mindset induced changes in neural correlates of pre-meal planning.(Report)

Hege, Maike A. ; Veit, Ralf ; Krumsiek, Jan ; Kullmann, Stephanie ; Heni, Martin ; Rogers, Peter J. ; Brunstrom, Jeffrey M. ; Fritsche, Andreas ; Preissl, Hubert

Appetite, June 1, 2018, Vol.125, p.492 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0195-6663 ; DOI: 10.1016/j.appet.2018.03.006

Toàn văn sẵn có

2
Eating less or more – Mindset induced changes in neural correlates of pre-meal planning
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating less or more – Mindset induced changes in neural correlates of pre-meal planning

Hege, Maike A. ; Veit, Ralf ; Krumsiek, Jan ; Kullmann, Stephanie ; Heni, Martin ; Rogers, Peter J. ; Brunstrom, Jeffrey M. ; Fritsche, Andreas ; Preissl, Hubert

Appetite, 06/2018, Vol.125, C, pp.492-501 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2018.03.006

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating less or more – Mindset induced changes in neural correlates of pre-meal planning

Hege, Maike A ; Veit, Ralf ; Krumsiek, Jan ; Kullmann, Stephanie ; Heni, Martin ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M ; Fritsche, Andreas ; Preissl, Hubert

Appetite, 01 June 2018, Vol.125, pp.492-501 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2018.03.006

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Eating less or more - Mindset induced changes in neural correlates of pre-meal planning

Hege, Maike A ; Veit, Ralf ; Krumsiek, Jan ; Kullmann, Stephanie ; Heni, Martin ; Rogers, Peter J ; Brunstrom, Jeffrey M ; Fritsche, Andreas ; Preissl, Hubert

Appetite, 01 June 2018, Vol.125, pp.492-501 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8304 ; PMID: 29524474 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.appet.2018.03.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...