skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Division and cell envelope regulation by Ser/Thr phosphorylation: Mycobacterium shows the way.(Report)

Molle, Virginie ; Kremer, Laurent

Molecular Microbiology, March, 2010, Vol.75(5), p.1064(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-382X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Division and cell envelope regulation by Ser/Thr phosphorylation: Mycobacterium shows the way.(Report)

Molle, Virginie ; Kremer, Laurent

Molecular Microbiology, March, 2010, Vol.75(5), p.1064(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-382X

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Division and cell envelope regulation by Ser/Thr phosphorylation: Mycobacterium shows the way

Molle, Virginie ; Kremer, Laurent

Molecular Microbiology, March 2010, Vol.75(5), pp.1064-1077 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0950-382X ; E-ISSN: 1365-2958 ; DOI: 10.1111/j.1365-2958.2009.07041.x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Division and cell envelope regulation by Ser/Thr phosphorylation: Mycobacterium shows the way

Molle , Virginie ; Kremer , Laurent

Molecular microbiology, 2010, Vol.75(5), pp.1064-1077 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0950-382X

Toàn văn sẵn có

5
Division and cell envelope regulation by Ser/Thr phosphorylation: Mycobacterium shows the way
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Division and cell envelope regulation by Ser/Thr phosphorylation: Mycobacterium shows the way

Molle, Virginie ; Kremer, Laurent

Molecular Microbiology, 03/2010, Vol.75(5), pp.1064-1077 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0950382X ; E-ISSN: 13652958 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2958.2009.07041.x

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Division and cell envelope regulation by Ser/Thr phosphorylation: Mycobacterium shows the way

Molle, Virginie ; Kremer, Laurent

Molecular microbiology, March 2010, Vol.75(5), pp.1064-77 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1365-2958 ; PMID: 20487298 Version:1 ; DOI: 10.1111/j.1365-2958.2009.07041.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...