skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication

Elliot, Anthony

Sociology, Feb, 1996, Vol.30(1), p.182(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-0385

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication

Elliott, Anthony

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.30(1), pp.182-184 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...