skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LuxS affects biofilm maturation and detachment of the periodontopathogenic bacterium Eikenella corrodens

Journal of Bioscience and Bioengineering, Sept, 2013, Vol.116(3), p.313(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LuxS affects biofilm maturation and detachment of the periodontopathogenic bacterium Eikenella corrodens

Karim , Mohammad Minnatul ; Hisamoto , Tatsunori ; Matsunaga , Tetsuro ; Asahi , Yoko ; Noiri , Yuichiro ; Ebisu , Shigeyuki ; Kato , Akio ; Azakami , Hiroyuki

Journal of bioscience and bioengineering, 2013, Vol.116(3), pp.313-318 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

3
LuxS affects biofilm maturation and detachment of the periodontopathogenic bacterium Eikenella corrodens
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LuxS affects biofilm maturation and detachment of the periodontopathogenic bacterium Eikenella corrodens

Karim, Mohammad Minnatul ; Hisamoto, Tatsunori ; Matsunaga, Tetsuro ; Asahi, Yoko ; Noiri, Yuichiro ; Ebisu, Shigeyuki ; Kato, Akio ; Azakami, Hiroyuki

Journal of Bioscience and Bioengineering, 9/2013, Vol.116(3), pp.313-318 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13891723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2013.03.013

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

LuxS affects biofilm maturation and detachment of the periodontopathogenic bacterium Eikenella corrodens

Karim, Mohammad Minnatul ; Hisamoto, Tatsunori ; Matsunaga, Tetsuro ; Asahi, Yoko ; Noiri, Yuichiro ; Ebisu, Shigeyuki ; Kato, Akio ; Azakami, Hiroyuki

Journal of bioscience and bioengineering, September 2013, Vol.116(3), pp.313-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1347-4421 ; PMID: 23639420 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2013.03.013

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...