skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Pen-and-Paper User Interfaces: Integrating Printed and Digital Documents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pen-and-Paper User Interfaces: Integrating Printed and Digital Documents

Steimle, Jürgen

Springer Science & Business Media B.V.

Series ISSN: 1571-5035 ; ISBN: 978-3-642-20275-9 ; E-ISBN: 978-3-642-20276-6 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20276-6

Toàn văn sẵn có

2
Pen-and-Paper User Interfaces: Integrating Printed and Digital Documents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pen-and-Paper User Interfaces: Integrating Printed and Digital Documents

Steimle, Jürgen

Human-Computer Interaction Series

SpringerLink Books

ISBN: 9783642202759 ; ISBN: 3642202756 ; E-ISBN: 9783642202766 ; E-ISBN: 3642202764 ; DOI: 10.1007/978-3-642-20276-6

Toàn văn sẵn có

3
Pen-and-Paper User Interfaces
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pen-and-Paper User Interfaces

Steimle, Jürgen

Dawsonera

ISBN10: 3642202756 ; ISBN13: 9783642202759 ; E-ISBN10: 3642202764 ; E-ISBN13: 9783642202766

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...