skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50-year trends in smoking-related mortality in the United States.(Report)

Thun, Michael J. ; Carter, Brian D. ; Feskanich, Diane ; Freedman, Neal D. ; Prentice, Ross ; Lopez, Alan D. ; Hartge, Patricia ; Gapstur, Susan M.

The New England Journal of Medicine, Jan 24, 2013, Vol.368(4), p.351(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50-year trends in smoking-related mortality in the United States.(Report)

Thun, Michael J. ; Carter, Brian D. ; Feskanich, Diane ; Freedman, Neal D. ; Prentice, Ross ; Lopez, Alan D. ; Hartge, Patricia ; Gapstur, Susan M.

The New England Journal of Medicine, Jan 24, 2013, Vol.368(4), p.351(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50-Year Trends in Smoking-Related Mortality in the United States

Thun, Michael J ; Carter, Brian D ; Feskanich, Diane ; Freedman, Neal D ; Prentice, Ross ; Lopez, Alan D ; Hartge, Patricia ; Gapstur, Susan M

The New England Journal of Medicine, 2013, Vol.368(4), pp.351-364 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMsa1211127

Toàn văn sẵn có

4
50-Year Trends in Smoking-Related Mortality in the United States
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50-Year Trends in Smoking-Related Mortality in the United States

Thun, Michael J. ; Carter, Brian D. ; Feskanich, Diane ; Freedman, Neal D. ; Prentice, Ross ; Lopez, Alan D. ; Hartge, Patricia ; Gapstur, Susan M.

New England Journal of Medicine, 01/24/2013, Vol.368(4), pp.351-364 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMsa1211127

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

50-year trends in smoking-related mortality in the United States

Thun, Michael J ; Carter, Brian D ; Feskanich, Diane ; Freedman, Neal D ; Prentice, Ross ; Lopez, Alan D ; Hartge, Patricia ; Gapstur, Susan M

The New England journal of medicine, 24 January 2013, Vol.368(4), pp.351-64 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 23343064 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMsa1211127

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...