skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

“I want my robot to look for food”: Comparing Kindergartner’s programming comprehension using tangible, graphic, and hybrid user interfaces

Strawhacker, Amanda ; Bers, Marina

International Journal of Technology and Design Education, 2015, Vol.25(3), pp.293-319 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0957-7572 ; E-ISSN: 1573-1804 ; DOI: 10.1007/s10798-014-9287-7

Toàn văn sẵn có

2
"I Want My Robot to Look for Food": Comparing Kindergartner's Programming Comprehension Using Tangible, Graphic, and Hybrid User Interfaces
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"I Want My Robot to Look for Food": Comparing Kindergartner's Programming Comprehension Using Tangible, Graphic, and Hybrid User Interfaces

Strawhacker, Amanda ; Bers, Marina U.

International Journal of Technology and Design Education, 2015, Vol.25(3), p.293-319 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0957 7572 ; DOI: 10.1007/s10798-014-9287-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...