skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
From European to Eurasian Energy Security: Russia Needs and Energy Perestroika
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From European to Eurasian Energy Security: Russia Needs and Energy Perestroika

Baev, Pavel K.

Journal of Eurasian Studies, 07/2012, Vol.3(2), pp.177-184 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 1879-3665 ; E-ISSN: 1879-3673 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.euras.2012.03.008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From European to Eurasian energy security: Russia needs and energy Perestroika

Baev, Pavel K

Journal of Eurasian Studies, July 2012, Vol.3(2), pp.177-184 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1879-3665 ; E-ISSN: 1879-3673 ; DOI: 10.1016/j.euras.2012.03.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...