skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psoralen stimulates osteoblast differentiation through activation of BMP signaling.(Report)

Tang, De - Zhi ; Yang, Feng ; Yang, Zhou ; Huang, Jian ; Shi, Qi ; Chen, Di ; Wang, Yong - Jun

Biochemical and Biophysical Research Communications, Feb 11, 2011, Vol.405(2), p.256(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0006-291X

Toàn văn sẵn có

2
Psoralen stimulates osteoblast differentiation through activation of BMP signaling
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psoralen stimulates osteoblast differentiation through activation of BMP signaling

Tang, De-Zhi ; Yang, Feng ; Yang, Zhou ; Huang, Jian ; Shi, Qi ; Chen, Di ; Wang, Yong-Jun

Biochemical and Biophysical Research Communications, 02/2011, Vol.405(2), pp.256-261 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0006291X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.bbrc.2011.01.021

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psoralen stimulates osteoblast differentiation through activation of BMP signaling

Tang, De-Zhi ; Yang, Feng ; Yang, Zhou ; Huang, Jian ; Shi, Qi ; Chen, Di ; Wang, Yong-Jun

Biochemical and biophysical research communications, 11 February 2011, Vol.405(2), pp.256-61 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1090-2104 ; PMID: 21219873 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2011.01.021

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Psoralen stimulates osteoblast differentiation through activation of BMP signaling

Tang, De-Zhi ; Yang, Feng ; Yang, Zhou ; Huang, Jian ; Shi, Qi ; Chen, Di ; Wang, Yong-Jun

Biochemical and Biophysical Research Communications, 2011, Vol.405(2), pp.256-261 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/j.bbrc.2011.01.021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...