skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Wasps Acquire and Use Views for Homing

Stürzl, Wolfgang ; Zeil, Jochen ; Boeddeker, Norbert ; Hemmi, Jan M

Current Biology, 22 February 2016, Vol.26(4), pp.470-482 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0960-9822 ; E-ISSN: 1879-0445 ; DOI: 10.1016/j.cub.2015.12.052

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Wasps Acquire and Use Views for Homing

Stürzl, Wolfgang ; Zeil, Jochen ; Boeddeker, Norbert ; Hemmi, Jan M

Current biology : CB, 22 February 2016, Vol.26(4), pp.470-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-0445 ; PMID: 26877083 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cub.2015.12.052

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Wasps Acquire and Use Views for Homing

Sturzl, Wolfgang ; Zeil, Jochen ; Boeddeker, Norbert ; Hemmi, Jan M.

Current Biology, Feb 22, 2016, Vol.26(4), p.470(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-9822 ; DOI: 10.1016/j.cub.2015.12.052

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Wasps Acquire and Use Views for Homing

Staaaaaea Rzl, Wolfga ; Zeil, Jochen ; Boeddeker, Norbert ; Hemmi, Jan M.

Current Biology, Feb 22, 2016, Vol.26(4), p.470 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-9822 ; DOI: 10.1016/j.cub.2015.12.052

Toàn văn sẵn có

5
How Wasps Acquire and Use Views for Homing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Wasps Acquire and Use Views for Homing

Stürzl, Wolfgang ; Zeil, Jochen ; Boeddeker, Norbert ; Hemmi, Jan M.

Current Biology, 02/2016, Vol.26(4), pp.470-482 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09609822 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2015.12.052

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...