skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than 9,000,000 Unique Genes in Human Gut Bacterial Community: Estimating Gene Numbers Inside a Human Body

Yang, Xing ; Xie, Lu ; Li, Yixue

PLoS One, Jun 2009, Vol.4(6), p.e6074 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0006074

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than 9,000,000 Unique Genes in Human Gut Bacterial Community: Estimating Gene Numbers Inside a Human Body (Gene Number in a Human Body)

Yang, Xing ; Xie, Lu ; Li, Yixue ; Wei, Chaochun; Bereswill, Stefan (Editor)

PLoS ONE, 2009, Vol.4(6), p.e6074 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0006074

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than 9,000,000 Unique Genes in Human Gut Bacterial Community: Estimating Gene Numbers Inside a Human Body

Yang, Xing ; Xie, Lu ; Li, Yixue ; Wei, Chaochun; Bereswill, Stefan (editor)

PLoS ONE, 2009, Vol.4(6) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0006074 ; PMCID: 2699651 ; PMID: 19562079

Toàn văn sẵn có

4
More than 9,000,000 Unique Genes in Human Gut Bacterial Community: Estimating Gene Numbers Inside a Human Body
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than 9,000,000 Unique Genes in Human Gut Bacterial Community: Estimating Gene Numbers Inside a Human Body

Yang, Xing ; Xie, Lu ; Li, Yixue ; Wei, Chaochun; Bereswill, Stefan

PLoS ONE, 6/29/2009, Vol.4(6), p.e6074 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0006074

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than 9,000,000 unique genes in human gut bacterial community: estimating gene numbers inside a human body

Yang, Xing ; Xie, Lu ; Li, Yixue ; Wei, Chaochun

PloS one, 29 June 2009, Vol.4(6), pp.e6074 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 19562079 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0006074

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

More than 9,000,000 unique genes in human gut bacterial community: estimating gene numbers inside a human body

Xing Yang ; Lu Xie ; Yixue Li ; Chaochun Wei

PLoS ONE, 01 January 2009, Vol.4(6), p.e6074 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0006074

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...