skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel and non-parallel morphological divergence among foraging specialists in European whitefish (Coregonus lavaretus)

Siwertsson, Anna ; Knudsen, Rune ; Adams, Colin E ; Praebel, Kim ; Amundsen, Per-Arne

Ecology and Evolution, Jun 2013, pp.1590-1602 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20457758 ; DOI: 10.1002/ece3.562

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel and non‐parallel morphological divergence among foraging specialists in European whitefish ( Coregonus lavaretus

Siwertsson, Anna ; Knudsen, Rune ; Adams, Colin E. ; Præbel, Kim ; Amundsen, Per‐Arne

Ecology and Evolution, June 2013, Vol.3(6), pp.1590-1602 [Tạp chí có phản biện]

Wiley Open Access (John Wiley & Sons, Inc.)

ISSN: 2045-7758 ; E-ISSN: 2045-7758 ; DOI: 10.1002/ece3.562

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel and non-parallel morphological divergence among foraging specialists in European whitefish ( Coregonus lavaretus )

Siwertsson, Anna ; Knudsen, Rune ; Adams, Colin E ; Præbel, Kim ; Amundsen, Per-Arne

Ecology and Evolution, 2013, Vol.3(6), p.1590-1602 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 2045-7758 ; E-ISSN: 2045-7758 ; DOI: 10.1002/ece3.562 ; PMCID: 3686194 ; PMID: 23789070

Toàn văn sẵn có

4
Parallel and non-parallel morphological divergence among foraging specialists in European whitefish ( Coregonus lavaretus )
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel and non-parallel morphological divergence among foraging specialists in European whitefish ( Coregonus lavaretus )

Siwertsson, Anna ; Knudsen, Rune ; Adams, Colin E. ; Praebel, Kim ; Amundsen, Per-Arne

Ecology and Evolution, 06/2013, Vol.3(6), pp.1590-1602 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1002/ece3.562

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel and non-parallel morphological divergence among foraging specialists in European whitefish (Coregonus lavaretus)

Siwertsson, Anna ; Knudsen, Rune ; Adams, Colin E ; Præbel, Kim ; Amundsen, Per-Arne

Ecology and evolution, June 2013, Vol.3(6), pp.1590-602 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 2045-7758 ; PMID: 23789070 Version:1 ; DOI: 10.1002/ece3.562

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel and non‐parallel morphological divergence among foraging specialists in European whitefish ( Coregonus lavaretus )

Siwertsson, Anna ; Knudsen, Rune ; Adams, Colin

Ecology and Evolution, Jun 2013, pp.1590-1602 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 20457758 ; DOI: 10.1002/ece3.562

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parallel and non-parallel morphological divergence among foraging specialists in European whitefish (Coregonus lavaretus)

Siwertsson, Anna ; Knudsen, Rune ; Adams, Colin Ean ; Præbel, Kim ; Amundsen, Per-Arne

FRIDAID 1048718 [Tạp chí có phản biện]

Norwegian Open Research Archives (NORA)

ISSN: 2045-7758 ; DOI: 10.1002/ece3.562

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...