skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of pool boiling heat transfer by gas injection at the interface

Sems, G. E ; Aktürk, U ; Evans-Lutterodt, K. O; Imperial Coll. of Science and Tech., London (Corporate Author)

International Journal of Heat and Mass Transfer, 01 June 1963, Vol.6(6) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

ISSN: 0017-9310 ; E-ISSN: 1879-2189 ; DOI: 10.1016/0017-9310(63)90125-X

Truy cập trực tuyến

2
Simulation of pool boiling heat transfer by gas injection at the interface
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of pool boiling heat transfer by gas injection at the interface

Sems, G.E. ; Aktürk, U. ; Evans-Lutterodt, K.O.

International Journal of Heat and Mass Transfer, 6/1963, Vol.6(6), pp.531-535 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00179310 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0017-9310(63)90125-X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Simulation of pool boiling heat transfer by gas injection at the interface

Sems, G.E ; Aktürk, U ; Evans-Lutterodt, K.O

International Journal of Heat and Mass Transfer, 1963, Vol.6(6), pp.531-535 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0017-9310 ; E-ISSN: 1879-2189 ; DOI: 10.1016/0017-9310(63)90125-X

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...