skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles-based versus rules-based accounting standards the influence of standard precision and audit committee strength on financial reporting decisions

Agoglia, Christopher P; Doupnik, Timothy S ; Tsakumis, George T

The accounting review : a journal of the American Accounting Association, 2011, Vol.86(3), pp. 747-767 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0001-4826

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles-based versus rules-based accounting standards: the influence of standard precision and audit committee strength on financial reporting decisions.(Report)

Agoglia, Christopher B. ; Doupnik, Timothy S. ; Tsakumis, George T.

Accounting Review, May, 2011, Vol.86(3), p.747(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-4826

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions

Agoglia, Christopher P. ; Doupnik, Timothy S. ; Tsakumis, George T.

The Accounting Review, 1 May 2011, Vol.86(3), pp.747-767 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00014826

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions

Agoglia, Christopher P. ; Doupnik, Timothy S. ; Tsakumis, George T.

The Accounting Review, 1 May 2011, Vol.86(3), pp.747-767 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00014826

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions

Agoglia, Christopher P. ; Doupnik, Timothy S. ; Tsakumis, George T.

The Accounting Review, 1 May 2011, Vol.86(3), pp.747-767 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00014826

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions

Agoglia, Christopher ; Doupnik, Timothy ; Tsakumis, George

The Accounting Review, May 2011, Vol.86(3), pp.747-767 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00014826

Toàn văn sẵn có

7
Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Principles-Based versus Rules-Based Accounting Standards: The Influence of Standard Precision and Audit Committee Strength on Financial Reporting Decisions

Agoglia, Christopher P. ; Doupnik, Timothy S. ; Tsakumis, George T.

The Accounting Review, 05/2011, Vol.86(3), pp.747-767 [Tạp chí có phản biện]

American Accounting Association (AAA) (via CrossRef)

ISSN: 0001-4826 ; E-ISSN: 1558-7967 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2308/accr.00000045

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...