skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Drude model analysis of conductivity and free carriers in boron-doped diamond films and investigations of their internal stress and strain

Manciu, Felicia ; Manciu, Marian ; Durrer, William ; Salazar, Jessica ; Lee, Kendall ; Bennet, Kevin

Journal of Materials Science, 2014, Vol.49(16), pp.5782-5789 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-014-8309-x

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Drude model analysis of conductivity and free carriers in boron-doped diamond films and investigations of their internal stress and strain

Manciu, Felicia S. ; Manciu, Marian ; Durrer, William G. ; Salazar, Jessica G. ; Lee, Kendall H. ; Bennet, Kevin E.

Journal of Materials Science, August 15, 2014, Vol.49(16), p.5782(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

3
A Drude model analysis of conductivity and free carriers in boron-doped diamond films and investigations of their internal stress and strain
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Drude model analysis of conductivity and free carriers in boron-doped diamond films and investigations of their internal stress and strain

Manciu, Felicia S. ; Manciu, Marian ; Durrer, William G. ; Salazar, Jessica G. ; Lee, Kendall H. ; Bennet, Kevin E.

Journal of Materials Science, 8/2014, Vol.49(16), pp.5782-5789 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-014-8309-x

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Drude model analysis of conductivity and free carriers in boron-doped diamond films and investigations of their internal stress and strain

Manciu, Felicia S ; Manciu, Marian ; Durrer, William G ; Salazar, Jessica G ; Lee, Kendall H ; Bennet, Kevin E

Journal of materials science, 01 August 2014, Vol.49(16), pp.5782-5789 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0022-2461 ; PMID: 25328245 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...