skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of chloropropanols in foods by one-step extraction and derivatization using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry

Racamonde, I. ; Gonzalez, P. ; Lorenzo, R. A. ; Carro, A. M.

Journal of Chromatography A, Sept 28, 2011, Vol.1218(39), p.6878(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0021-9673

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of chloropropanols in foods by one-step extraction and derivatization using pressurized liquid extraction and gas chromatography–mass spectrometry

Racamonde , I. ; González , P. ; Lorenzo , R.A. ; Carro , A.M.

Journal of chromatography, 2011, Vol.1218(39), pp.6878-6883 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0021-9673

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of chloropropanols in foods by one-step extraction and derivatization using pressurized liquid extraction and gas chromatography–mass spectrometry

Racamonde, I. ; González, P. ; Lorenzo, R.A. ; Carro, A.M.

Journal of Chromatography A, 2011, Vol.1218(39), pp.6878-6883 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0021-9673 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2011.08.004

Toàn văn sẵn có

4
Determination of chloropropanols in foods by one-step extraction and derivatization using pressurized liquid extraction and gas chromatography–mass spectrometry
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of chloropropanols in foods by one-step extraction and derivatization using pressurized liquid extraction and gas chromatography–mass spectrometry

Racamonde, I. ; González, P. ; Lorenzo, R.A. ; Carro, A.M.

Journal of Chromatography A, 9/2011, Vol.1218(39), pp.6878-6883 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00219673 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.chroma.2011.08.004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of chloropropanols in foods by one-step extraction and derivatization using pressurized liquid extraction and gas chromatography-mass spectrometry

Racamonde, I ; González, P ; Lorenzo, R A ; Carro, A M

Journal of chromatography. A, 28 September 2011, Vol.1218(39), pp.6878-83 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1873-3778 ; PMID: 21875707 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chroma.2011.08.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...