skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health, Social Movements, and Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

American Journal of Public Health, May 2018, pp.614-615 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00900036 ; DOI: 10.2105/AJPH.2018.304363

Toàn văn sẵn có

2
Health, Social Movements, and Australian Immigration Detention
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health, Social Movements, and Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

American Journal of Public Health, 05/2018, Vol.108(5), pp.614-615 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-0036 ; E-ISSN: 1541-0048 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2105/AJPH.2018.304363

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Health, Social Movements, and Australian Immigration Detention

Essex, Ryan

American journal of public health, May 2018, Vol.108(5), pp.614-615 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1541-0048 ; PMID: 29617598 Version:1 ; DOI: 10.2105/AJPH.2018.304363

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...