skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempo and Mode of Diversification of Lake Tanganyika Cichlid Fishes (Cichlid Diversification)

Day, Julia J ; Cotton, James A ; Barraclough, Timothy G; Pybus, Oliver G. (Academic Editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(3), p.e1730 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0001730

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempo and Mode of Diversification of Lake Tanganyika Cichlid Fishes

Day, Julia J ; Cotton, James A ; Barraclough, Timothy G; Pybus, Oliver G. (editor)

PLoS ONE, 2008, Vol.3(3) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0001730 ; PMCID: 2248707 ; PMID: 18320049

Toàn văn sẵn có

3
Tempo and Mode of Diversification of Lake Tanganyika Cichlid Fishes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempo and Mode of Diversification of Lake Tanganyika Cichlid Fishes

Day, Julia J. ; Cotton, James A. ; Barraclough, Timothy G.; Pybus, Oliver G.

PLoS ONE, 3/5/2008, Vol.3(3), p.e1730 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0001730

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempo and mode of diversification of lake Tanganyika cichlid fishes

Day, Julia J ; Cotton, James A ; Barraclough, Timothy G

PloS one, 05 March 2008, Vol.3(3), pp.e1730 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 18320049 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0001730

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempo and mode of diversification of lake Tanganyika cichlid fishes

Julia J Day ; James A Cotton ; Timothy G Barraclough

PLoS ONE, 01 January 2008, Vol.3(3), p.e1730 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0001730

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tempo and Mode of Diversification of Lake Tanganyika Cichlid Fishes

Day, Julia ; Cotton, James ; Barraclough, Timothy

PLoS One, Mar 2008, Vol.3(3), p.e1730 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0001730

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...