skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Women, Peace and Security agenda and Australian leadership in the world: from rhetoric to commitment?

Shepherd, Laura J ; True, Jacqui

Australian Journal of International Affairs, 27 May 2014, Vol.68(3), pp.257-284 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2014.903895

Toàn văn không sẵn có

2
The Women, Peace and Security agenda and Australian leadership in the world: from rhetoric to commitment?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Women, Peace and Security agenda and Australian leadership in the world: from rhetoric to commitment?

Shepherd, Laura J. ; True, Jacqui

Australian Journal of International Affairs, 05/27/2014, Vol.68(3), pp.257-284 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357718.2014.903895

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Women, Peace and Security agenda and Australian leadership in the world: from rhetoric to commitment?

Shepherd, Lj ; True, J

University of New South Wales

ISSN: 1035-7718 ; ISSN: 1465-332X ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2014.903895

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...